Ochrana osobních údajů – obecná informace pro subjekty údajů

 

Právní základ:

Společnost ITICA s.r.o., se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČ: 292 33 852, spisová značka:
C 67252 vedená u Krajského soudu v Brně, se poskytnuté, resp. získané osobní údaje zavazuje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů:

Správcem je společnost ITICA s.r.o., se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČ: 292 33 852, spisová značka: C 67252 vedená u Krajského soudu v Brně. Správce údajů lze kontaktovat písemně na adresu sídla společnosti, telefonicky na čísle +420 226 218 298 a také e-mailem na office@itica.cz.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • Smlouva s obchodním partnerem (písemná nebo ústní), pracovněprávní nebo jiná obdobná smlouva,
 • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů a jejich zpracování nezbytné pro navázání smluvního vztahu a jeho plnění,
 • v řadě případů je poskytování a zpracování osobních údajů založeno na právní povinnosti správce (např. účetní a mzdové povinnosti), a/nebo
 • v některých případech je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (např. možnost sporu či jeho vedení se subjektem údajů či třetí osobou).

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci (např. správní orgány),
 • správce počítačové sítě,
 • účetní,
 • další příjemci dle potřeb a/nebo pokynů subjektu údajů, resp. obchodních partnerů.

(některé z těchto osob, např. správce počítačové sítě či účetní jsou či mohou být tzv. zpracovateli osobních údajů).

Doba zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušné účely zpracování. Touto dobou je vždy ta nejdelší doba, která v daném případě přichází v úvahu (např. doba trvání smluvního vztahu plus promlčecí doba pro zahájení sporu přiměřeně prodloužená, v případě zahájení sporu po dobu jeho trvání včetně trvání řízení o opravných prostředcích, a to včetně mimořádných opravných, a dále doba dle zvláštních předpisů).

Práva subjektu údajů (osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány):

 • právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon jeho práv, a to srozumitelným a snadno přístupným způsobem,
 • právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, a to získaných od subjektu údajů i jinak než od subjektu údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace, zda a v jakém rozsahu a jakým způsobem jeho údaje zpracovává,
 • právo na opravu – nepřesné či neúplné osobní údaje se opraví, resp. doplnění na základě žádosti subjektu údajů, na základě informace z jiných zdrojů a dále se pravidelně aktualizují,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na likvidaci svých údajů na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva,
 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva,
 • právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů – společnost nezpracovává osobní údaje automatizovaně, a proto toto právo nemůže ani není povinna zajistit,
 • právo vznést námitku (proti zpracování osobních údajů),
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování – společnost neprovádí taková rozhodnutí ani profilování,
 • právo podat stížnost správci nebo dozorovému úřadu – dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ooou.cz);

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou omezena/modifikována výlukami dle příslušných článků nařízení o ochraně osobních údajů a dále ustanoveními jiných právních předpisů.

Vzor žádosti subjektu údajů je také ke stažení na webových stránkách společnosti www.itica.cz.

Zpracování osobních údajů se v podrobnostech dále řídí směrnicí, kterou společnost vydala. Směrnice se nezveřejňuje, protože obsahuje komplexní úpravu s použitím složitých formulací.

Další údaje jsou subjektům údajů dostupné např. na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Podporu ze společnosti ITICA musíme ohodnotit nejvyššími známkami. Navíc je třeba vyzdvihnout jejich přátelský přístup, ochotu a schopnost vše vysvětlit tak, aby i ten nejméně zdatný uživatel neměl s prací v systému problémy. Myslím, že všichni naši zaměstnanci pochopili, jak nový nástroj používat, i jeho princip a funkce.

  .................................

  Marek Klůfa, Carl Zeiss AG

 • Chcem sa vám v mene všetkých mojich zúčastnených kolegov podakovať za sprostredkovanie školenia. Splnilo to naše očakavania. Kvalita výkladu a schopnosť školitelov reagovať na otázky boli výborné.

  .................................

  Juraj Batuna, Nobel Automotive

 • Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za spolupráci a za školení SAPu, které u nás proběhlo. Kolegové byli moc spokojeni a věřím, že jim to přineslo spoustu užitečného.

  .................................

  Monika Kohoutová, Nemak Czech Republic